Cel konkursu


Konkurs ma na celu wyróżnienie i uhonorowanie polskiej sztuki reklamowej. Prace biorące udział w konkursie oceniane są pod kątem oryginalności i innowacyjności pomysłu oraz ponadprzeciętnej jakości wykonania.


Uczestnicy


Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich agencji reklamowych, agencji interaktywnych, agencji BTL i marketingu zintegrowanego, domów mediowych, marketerów/firm i ich marek działających w Polsce. Na konkurs można nadsyłać wszystkie prace emitowane pomiędzy 1 października 2017 a 18 października 2018 r., których emisja została już opłacona (z wyłączeniem kategorii Salon odrzuconych). Organizator dopuszcza możliwość przyjęcia do konkursu kampanii rozpoczętej wcześniej niż 1.10.2017 r., a zakończonej do 18.10.2018 r., pod warunkiem że nie została ona zgłoszona w poprzednich edycjach konkursu. Wymagane jest, aby pomysły do zgłaszanych prac przygotowane były na polski rynek. Nie jest istotne, gdzie i przez kogo prace te zostały zrealizowane.Jury


Jury będzie złożone z przedstawicieli polskiej branży reklamowej reprezentujących m.in. prasę branżową, międzynarodowe organizacje reklamy i mediów. W pracach jury będzie uczestniczył przedstawiciel organizatora jako niegłosujący moderator.
Jury oraz organizator mają prawo do wprowadzania zmian w regulaminie polegających na jego uzupełnieniu bądź uściśleniu w przypadku powstania niejasności związanych z jedną z kategorii lub prac. W razie braku zgody między członkami jury decyzje podejmowane będą zwykłą większością głosów. W przypadku nierozstrzygnięcia kwestii decydujący głos ma przewodniczący jury. Decyzja jurorów jest ostateczna.


Głosowanie


Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach zostaną wyłonieni w drodze głosowania.
1. Głosowanie większością głosów rozstrzygnie, czy w danej kategorii nagroda powinna być przyznana czy nie.
2. Jurorzy mają prawo przyznania jednej nagrody głównej w danej kategorii oraz dowolnej ilości wyróżnień.

Grand prix


Najlepszej spośród wszystkich prac nagrodzonych statuetką Kreatury może zostać przyznane grand prix.
1. Grand Prix zostanie przyznane większością głosów jurorów.
2. Do grand prix nie będą kwalifikowane prace z kategorii: Kampania społeczna/CSR, Open, Salon odrzuconych.

Prace


Termin zgłoszeń przedłużony do 18 października 2018 r.

UWAGA!
- Materiały nadesłane na konkurs NIE MOGĄ BYĆ OBRANDOWANE logotypem lub nazwą Zgłoszeniodawcy, wyjątkiem są autopromocja oraz zgłoszenia przysłane od klientów. Jedynymi miejscami, w których powinna pojawić się nazwa Zgłoszeniodawcy, są dokumenty: formularz zgłoszeniowy i zestawienie zbiorcze.
- Nazwy plików nadesłanych do konkursu nie mogą zawierać spacji oraz znaków diakrytycznych.

Jak przygotować prace w poszczególnych kategoriach:

1. Prasa, Outdoor/indoor (OOH) – wgrane poprzez system online oraz kopia na nośniku USB/DVD/CD
   a) maksymalnie po 5 plików:
   JPG (RGB, 72 dpi, 1440x1080px) oraz TIFF (CMYK, 300 dpi, 18x10cm)

2. Reklamy radiowe – wgrane poprzez system online oraz kopia na nośniku USB/DVD/CD:

   a) plik audio w formacie MP3 (192 kbps) w pliku o rozszerzeniu *.mp3

3. Film – wgrane poprzez system online oraz kopia na nośniku USB/DVD/CD:

   a) specyfikacja:
        – kontener multimedialny: AVI, MOV
          (Uwaga! nie przyjmujemy filmów w formacie ASF, WMV)
        – kodek video: H.264 (preferowany), XVID, MP4
        – kodek audio: MPEG3 (preferowany), MPEG2
        – rozdzielczość video: 1280x720 (HDTV 720p)
        – nazwa pliku: video.avi
        – rozmiar pliku: nie większy niż 200 MB
        – czas trwania filmu – maksymalnie 3 minuty
        – nośnik danych: USB/DVD/CD

   b) zrzuty pojedynczych klatek (2 szt.):
       JPG (RGB, 72 dpi, 1440x1080px) oraz TIFF (CMYK, 300 dpi, 18x10cm)

Uwaga! W przypadku kategorii Film w formularzu zgłoszeniowym w polu „Opis pracy” proszę podać, w jakich mediach były emitowane filmy oraz daty emisji.


4. Digital – prezentacja wideo wgrana poprzez system online oraz kopia na nośniku USB/DVD/CD:

   a) prezentacja w postaci filmu wg specyfikacji z pkt 3. z głosem lektora lub napisami objaśniającymi (jeśli są konieczne) lub ewentualnie w pliku PDF/PPT
   b) zrzuty ekranowe (2 szt.):
      JPG (RGB, 72 dpi, 1440x1080px) oraz TIFF (CMYK, 300 dpi, 18x10cm)
   c) link do strony (jeśli jest konieczny)


5. Design, materiały promocyjne:

   a) komplet materiałów promocyjnych (wzory)
   b) fotografie materiałów wgrane poprzez system online oraz kopia na nośniku USB/DVD/CD:
       – JPG (RGB, 72 dpi, 1440x1080px) oraz TIFF (CMYK, 300 dpi, 18x10cm)

6. Event, Ambient, Kampania, Content marketing, Techniki, Kampania społeczna/CSR, Reklama własna, Open, Salon odrzuconych - materiały wgrane poprzez system online oraz kopia na nośniku USB/DVD/CD

   a) maksymalnie po 5 plików:
   – JPG (RGB, 72 dpi, 1440x1080px) oraz TIFF (CMYK, 300 dpi, 18x10cm)
lub/i
   b) prezentacja projektu w postaci filmu wg specyfikacji z pkt 3 lub ewentualnie w pliku .pdf/.ppt

Uwaga!
W kategorii 6. Event, 7. Ambient – proszę podać opis charakteru imprezy (cel, założenia, atrakcje, liczba osób etc.)
Kategoria 9. Kampania – powinna składać się z co najmniej trzech części przygotowanych dla minimum dwóch mediów. Reklama telewizyjna oraz kinowa traktowane są jako jedno medium. W przypadku reklam telewizyjnych proszę podać w formularzu zgłoszeniowym w polu „Opis pracy”, w jakich mediach były emitowane filmy i daty emisji.

Jak zgłosić pracę?


1. Przed przystąpieniem do wypełnienia formularzy i przygotowaniem prac prosimy o uważne przeczytanie regulaminu.
2. Zgłaszający pracę dokonuje rejestracji na stronie konkursowej www.konkurs.kreatura.pl (zakładka „zgłoszenia”) poprzez wypełnienie formularzy online oraz wgranie materiałów. Wypełnione na stronie konkursowej formularze należy wydrukować, podpisać i dostarczyć kurierem lub osobiście wraz z materiałami zgranymi na nośniku USB/DVD/CD.
3. Każda zgłaszana praca wraz z formularzem zgłoszeniowym musi być nadesłana oddzielnie (komplet: praca na odpowiednich nośnikach + formularz zgłoszeniowy).
4. Zgłoszenie w kategorii 9. Kampania musi składać się z co najmniej trzech prac prezentowanych w różnych mediach (lub dwóch prac prezentowanych w mediach i materiałów promocyjnych). Prace muszą być przysłane wraz z podaniem kolejności, w jakiej się ukazały.
5. Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać:
a) materiały wgrane poprzez system online oraz pakiet składający się z materiałów z punktów b)-f)
b) kopie prac na nośniku USB/DVD/CD (w odpowiednim formacie – patrz regulamin konkursu pkt Prace)
c) wydrukowany formularz zgłoszeniowy dla każdej zgłaszanej pracy – 1 kopia
d) wydrukowane zestawienie zbiorcze wspólne dla wszystkich zgłaszanych prac – 1 kopia
e) potwierdzenie wpłaty za zgłoszenia
f) oryginały zgłaszanych prac (nie dotyczy wszystkich kategorii)
6. Termin nadsyłania prac upływa 11 października 2018 r.
7. Zgłoszone prace należy dostarczyć kurierem lub osobiście pod adres:


Kreatura

VFP Communications

ul. Goraszewska 23a

02-910 Warszawa


UWAGA! 

Prace firm, które nie prześlą materiałów w postaci plików TIFF, nie będą wyświetlane na gali rozdania nagród konkursu. Organizatorzy nie gwarantują, że materiał nadesłany w nieprawidłowej formie zostanie rozpatrzony przez jury.


Opłaty


Opłata wynosi 1850 zł + 23% VAT za każdą zgłoszoną pracę w danej kategorii.
Wraz z nadesłanymi pracami należy przysłać potwierdzenie przelewu na ogólną kwotę podaną w Zestawieniu zbiorczym, które znajduje się w zakładce Podsumowania. Faktura na tę kwotę zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od daty otrzymania przelewu.

Dane do przelewu:

VFP Communications Ltd. Sp. z o.o.

ul. Goraszewska 23a, 02-910 Warszawa

mBank SA, III Oddział Korporacyjny Warszawa 

90114020620000527672001004

W tytule przelewu należy wpisać: opłata za zgłoszenie Kreatura

       

Inne


Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany kategorii danej pracy, jeżeli uznają, że została ona wskazana niewłaściwie. Organizatorzy nie są odpowiedzialni za materiały zagubione w czasie przesyłki oraz za opłaty przy dostarczeniu przesyłki. Materiały nadesłane do konkursu nie zostaną zwrócone. Wszyscy zwycięzcy zgadzają się, że w razie potrzeby dostarczą organizatorom prace w formie nadającej się do publikacji lub wystawy. Wszyscy biorący udział w konkursie upoważniają organizatorów do powielania oraz publikacji i emisji nadesłanych prac w celu propagowania idei konkursu. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypłatę honorariów ani innych opłat związanych z użyciem nadesłanych materiałów w powyższych celach.

Coca-Cola gastrowypozyczalnia.pl www.getresponse.pl www.pro4media.com.pl rentabar.pl playade-sound
www.foodservice24.pl Magazyn Handel www.horizont.net MMP24